McKenzie (Mechanical Diagnosis and Therapy - MDT)

Metoda tzw. mechaniczna diagnoza i terapia oparta na znajomości wzorców objawów bólowych oraz analizę zachowania się dolegliwości w wywiadzie oraz badaniu podmiotowym. Poprawnie przeprowadzone badanie pacjenta według wytycznych pozwala zakwalifikować objawy do jednego z kilku zespołów klinicznych, wchodzących w skład ustalonego systemu klasyfikacji bólów kręgosłupa. Dla każdej diagnozy (zespół złej postawy, zespół zaburzeń funkcjonalnych, zespół zaburzeń strukturalnych) zaleca się sposób terapii nakierowany na eliminację przyczyn obecnych dolegliwości oraz zapobieganie ich nawrotom. W metodzie Mc Kenzie zwraca się szczególna uwagę na świadome zaangażowanie pacjenta w proces leczenia i jego edukację dotyczącą przyjaznych dla kręgosłupa wzorców zachowań ruchowych oraz właściwą organizację stanowiska pracy.